REGULACIJE REFERENCE


PROJEKTIRANJE           

KANALIZACIJA

 • Mreža fekalne kanalizacije dijela naselja Kučine, Ulica V.Matkovića - Put krunika
 • Mreža fekalne kanalizacije dijela naselja Kučine, Ulica Podine – Franina ulica
 • Mreža fekalne kanalizacije Grada Solina, Ulica E.Vidovića, Dalmatinska i Livanjska                                         
 • Mreža fekalne kanalizacije Grada Solina, Naselje Vranjic – Krešimirova ulica
 • Mreža fekalne kanalizacije Grada Solina, Meterize, gravitacijski kolektor i CS
 • Mreža fekalne kanalizacije Grada Solina, Ulica don Frane Bulića i Paraćeva
 • Mreža fekalne kanalizacije dijela naselja Kučine, Ulica Podine – Franina ulica
 • Mreža fekalne kanalizacije Grada Solina, Naselje Vranjic – Krešimirova ulica
 • Mreža fekalne kanalizacije Grada Solina, Meterize, gravitacijski kolektor i CS
 • Mreža fekalne kanalizacije Grada Solina, Ulica don Frane Bulića i Paraćeva
 • Mreža fekalne kanalizacije dijela naselja Kučine, Ulica V.Matkovića - Put krunika
 • Fekalna kanalizacija dijela naselja Mravinci južno od ulice Marovića put
 • Crpna stanica "Mrke Njive" fekalne kanalizacije dijela naselja Mravinci
 • Projekt odvodnje fekalnih voda zone Bristovača – Primorski Dolac
 • Sustav odvodnje odpadnih voda općine Podstrana - ulica Gošanj
 • Sustav odvodnje odpadnih voda općine Podstrana - Elemova ulica
 • Sustav odvodnje odpadnih voda općine Podstrana - Krešimirova ulica
 • Fekalna kanalizacija na sjevernom dijelu područja UPU Sirobuja, Grad Split
 • Priključak mreže fekalne kanalizacije "Sirobuja sjever" na postojeću kanalizacija, Grad Split

PROJEKTIRANJE

REGULACIJE VODOTOKA
VODOOPSKRBA
SUSTAVI  ZA NAVODNJAVANJE
PROMETNICE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
KANALIZACIJA
URBANISTIČKI  PLANOVI

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

IZGRADNJA KANALIZACIJE
IZGRADNJA VODOVODA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA CESTA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA GRADSKIH ULICA
IZGRADNJA OBALA I OBALOUTVRDA
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE
IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OSTALI RADOVI